Từ 1/10 - 31/12/2022: Nhiều loại phí kinh doanh vận tải được giảm

Theo Thông tư số 59/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 1/10 sẽ giảm từ 20-50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải.