Giới thiệu chung

Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển – PLD, là một tổ chức nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA);
Hoạt động của PLD nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên cứu – tư vấn, nghiên cứu-đánh giá; nghiên cứu-phản biện và tăng cường năng lực về các vấn đề Chính sách, Pháp luật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Hợp tác cùng với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các chuyên gia và nhà nghiên cứu, PLD tập trung nỗ lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện một nền quản trị quốc gia tốt, một Nhà nước pháp quyền vững mạnh, hướng tới một xã hội Việt nam dân chủ, văn minh.
Cơ cấu tổ chức

* TS. LS Hoàng Ngọc Giao – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển
Học giả Fulbright, Trường Luật ĐH Tổng hợp Boston, Massachusetts, Hoa kỳ; Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt nam. TS. LS. Hoàng Ngọc Giao có 33 năm trong kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn pháp luật. Lĩnh vực chuyên gia: tư pháp quốc tế; pháp luật về thương mại – hàng hải, đầu tư quốc tế; Quyền sở hữu trí tuệ; pháp luật doanh nghiệp.
** Ông Phạm Ngọc Hùng – Phó Viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển. Ông là chuyên gia Kinh tế – Xã hội; nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam.
*Tiến sĩ. Luật sư Phạm Đức Bảo – Phó Viện trưởng, chuyên gia nghiên cứu giảng dạy Luật Hiến pháp, Đại học Luật Hà Nội.
* Luật sư Trương Thanh Đức Chuyên gia tham vấn thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Văn phòng Chính phủ, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
* Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu chuyên gia tài chính – ngân hàng.
* Luật sư Nguyễn Tiến Lập Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).
*GS. TS Thái Vĩnh Thắng nguyên Chủ nhiệm Khoa Hành chính – Nhà nước Trường Đại học Luật Hà Nội.
Đinh Hoàng Thắng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Hợp tác Quốc tế (ICCC)* Luật sư Hoàng Tùng, Giám đốc Pháp luật
* Luật sư Hoàng Tùng, Giám đốc Pháp luật

Mục tiêu
Góp phần xây dựng các Chính sách phát triển theo hướng minh bạch, có sự tham gia, có trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội và môi trường.
Góp phần xây dựng Pháp luật dựa trên các nguyên tắc minh bạch, có sự tham gia của xã hội và tăng cường trách nhiệm nhà nước trước các vấn đề xã hội, môi trường và hội nhập quốc tế.
Góp phần nâng cao năng lực tham gia của cộng đồng trong quá trình hoạch định, đánh giá Chính sách phát triển.
Góp phần nâng cao năng lực tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng pháp luật vì sự phát triển và tiến bộ xã hội.
Góp phần nâng cao năng lực và nhận thức của công chức Nhà nước vì một Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Phương thức hoạt động

Ban lãnh đạo Viện trong chuyến thăm Đại Sứ Quán Lào tại Việt Nam

Nghiên cứu, đánh giá Chính sách
Tổ chức nghiên cứu chuyên đề về những Chính sách phát triển của Việt nam, nhằm tập hợp những ý kiến, quan điểm hàn lâm, và nguyện vọng của các nhóm lợi ích, cung cấp thông tin và kiến nghị với cơ quan hoạch định Chính sách.
Tiến hành nghiên cứu – phân tích Chính sách đang được thực thi nhằm đánh giá tác động kinh tế – xã hội, đề xuất các giải pháp xử lý bất cập trong việc thực thi Chính sách.
Tổ chức Nghiên cứu – đánh giá những vấn đề mang tính Chính sách được thể hiện trong các Luật và dự Luật.
Nghiên cứu, đánh giá Luật thực định và các dự Luật
Tổ chức nghiên cứu – đánh giá Luật thực định trên các lĩnh vực cải cách chính trị, kinh tế và xã hội.
Tổ chức nghiên cứu – đánh giá các Luật và dự Luật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.
Tổ chức nghiên cứu – ứng dụng Lý thuyết và Kỹ năng soạn thảo Luật vì sự tiến bộ xã hội, xây dựng Nhà nước Pháp quyền.
Nâng cao nhận thức, năng lực cộng đồng
Thực hiện các hoạt động truyền thông, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm đối với phát triển và môi trường.
Thực hiện các hoạt động truyền thông, tập huấn nhằm nâng cao năng lực tham gia của cộng đồng trong các hoạt động xây dựng, đánh giá Chính sách và Pháp luật.
Nâng cao nhận thức, năng lực công chức Nhà nước
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ công chức trong việc hoạch định, đánh giá Chính sách; xây dựng, đánh giá Luật và các dự Luật.
Lĩnh Vực Quan Tâm:
* Cải cách hệ thống phát luật;
* Cải cách tư pháp;
* Cải cách hành chính;
* Nhà nước Pháp quyền và Phát triển kinh tế.
* Lý thuyết, Kỹ năng soạn thảo Luật.
* Pháp luật, Dân chủ và Phát triển.
* Pháp luật, Phát triển và Môi trường.
* Dân chủ cơ sở;
* Pháp luật, Giới và Phát triển;
* Pháp luật, Văn hóa và Phát triển;
* Pháp luật và quản trị quốc gia trong hội nhập kinh tế
Hình Thức Hoạt Động:
Nghiên cứu hàn lâm; nghiên cứu ứng dụng; Nghiên cứu so sánh; Điều tra, khảo sát; hoạt động thực địa; Tọa đàm; Hội thảo; Hội nghị bàn tròn; Tập huấn; Ấn phẩm.

  • Theo: