Ông Hồ Đức Phớc là Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 8/4, Quốc hội bỏ phiếu tán thành phê chuẩn ông Hồ Đức Phớc – Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Hồ Đức Phớc đảm nhiệm cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc đã tập trung lãnh đạo thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ hiến định tại Hiến pháp sửa đổi, Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi và các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Đức Phớc, Kiểm toán Nhà nước ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng đối với đất nước trong quản lý tài chính, tài sản công, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và có hiệu quả.

Nguồn: Tạp chí Kinh tế tập đoàn số 14 tháng 4/2021