Đề xuất xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Bộ Y tế đề xuất cách xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.