Thủ tướng: Quy hoạch phát triển đô thị phải đi trước với tư duy đột phá

Nhấn mạnh quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị, Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược.