Đẩy mạnh số hóa trong quản lý thuế thương mại điện tử

Từ cuối năm 2023 đến nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tập trung quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử - là loại hình kinh doanh mới với đối tượng quản lý thuế rộng, phức tạp và phát triển nhanh chóng...theo hướng số hóa.