Cơ hội xuất khẩu hàng hoá toàn cầu

Nền kinh tế thế giới gặp khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt, và thương mại điện tử xuyên biên giới đang được xem là xu hướng bùng nổ tại nhiều quốc gia.