Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Trường hợp nào không được cấp sổ đỏ?

Xin hỏi, theo dự thảo luật đất đai thì những trường hợp nào không được cấp sổ đỏ, có khác với quy định hiện hành?