Hồ sơ để người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Ngày 01/10/2021, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo...