Tỷ lệ doanh nghiệp chậm trả trái phiếu đàm phán thành công với trái chủ tăng gấp 4 lần so với đầu năm

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 08, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã có những dấu hiệu tích cực hơn. Trong đó, khoảng 40% khối lượng trái phiếu chậm trả của 68 doanh nghiệp đến nay đã có phương án đàm phán, tỉ lệ đàm phán thành công tăng từ 16% tháng 2/2023 tăng gấp 4 lần lên 63% vào tháng 10/2023.