Hà Nội sửa quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bị thu hồi đất

Nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao 1 suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi