Mỹ-Nhật Bản hợp tác phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Vệ tinh từ gỗ mộc lan LignoSat là một phát minh làm cho rác vũ trụ có thể phân hủy sinh học.