Kiến nghị dừng cơ chế giám sát đặc biệt với nhà máy thép Formosa

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng cho phép dừng cơ chế giám sát đặc biệt đối với nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh và chuyển sang cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy định.