Hà Tĩnh: Thẩm định ĐTM dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ban hành Quyết định số 3144/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh.