Vi phạm quy định về lĩnh vực môi trường 2 doanh nghiệp ở Quảng Bình bị xử phạt

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa xử phạt Công ty TNHH Một thành viên sản xuất và kinh doanh tổng hợp Trường Giang, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng tổng hợp Minh Sơn vì không thực đúng các yêu cầu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.