Nguyễn Ái Quốc với việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể Việt Nam

Cách mạng Tháng 10 Nga thành công mở ra một thời kỳ mới trong sự phát triển của xã hội loài người. Từ thành công của cuộc cách mạng vĩ đại này đã cổ vũ các dân tộc trên thế giới đứng lên giành độc lập, trong đó có dân tộc Việt Nam. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập và xây dựng nước Việt Nam mới đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân lao động.