Chính phủ sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Theo nghị định sửa đổi, chỉ tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới; hoạt động kiểm định phải bảo đảm tính độc lập.