“Dị nhân Việt Nam” Nguyễn Đăng Hiếu lập kỳ tích chạy bộ Đông Nam Á, muốn đi so tài quốc tế

Chân chạy Việt Nam Nguyễn Đăng Hiếu thiết lập kỷ lục Đông Nam Á chạy liên tục trong 24 giờ.