Quy định mới phí bảo vệ môi trường với cát, sỏi... làm vật liệu xây dựng

Hữu Việt

03/06/2023 14:57

Theo dõi trên

Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường, các trường hợp được miễn phí và mức thu đối với từng loại khoáng sản.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 15/7/2023, thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP.

Theo quy định, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than; khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại quy định tại Biểu khung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ban hành kèm theo nghị định này.

Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản; tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thực hiện dịch vụ dầu khí theo quy định của pháp luật dầu khí.

dieu-chinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-pld-1685778816.jpeg
Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Nghị định quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m3.

Ngoài ra, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu khung mức thu phí dưới đây:

bieu-khung-muc-thu-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-pld-1-1685778816.jpg
bieu-khung-muc-thu-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-pld-2-1685778816.jpg
bieu-khung-muc-thu-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-pld-3-1685778816.jpg
Biểu khung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định nêu rõ, căn cứ nguyên tắc xác định mức thu phí quy định tại Luật Phí và lệ phí, Biểu khung mức thu phí và tham khảo mức thu phí của các địa phương có khai thác khoáng sản tương tự thuộc đối tượng chịu phí, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định rõ các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, gồm:

Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó.

Hoạt động khai thác đất, đá để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục thiên tai. Trường hợp đất, đá khai thác vừa sử dụng cho san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục thiên tai vừa sử dụng cho mục đích khác thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm xác định khối lượng đất, đá thuộc đối tượng miễn phí; số lượng đất, đá sử dụng cho mục đích khác phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Sử dụng đất đá bóc, đất đá thải từ quá trình khai thác để cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực khai thác theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bạn đang đọc bài viết "Quy định mới phí bảo vệ môi trường với cát, sỏi... làm vật liệu xây dựng" tại chuyên mục Tài nguyên. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com