Bộ Tài chính lên Kế hoạch triển khai Chiến lược An ninh mạng quốc gia

Khánh Linh

08/11/2023 21:06

Theo dõi trên

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2397/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

chu-dong-bao-dam-an-toan-an-ninh-mang-1-16994288887481411438536-1699452325.png
 

Tại kế hoạch này, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

100% hệ thống thông tin của Bộ Tài chính được đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ.

100% các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai đảm bảo an toàn theo mô hình 4 lớp.

100% hệ thống thông tin được triển khai giám sát an toàn an ninh mạng.

100% cán bộ làm công tác an toàn thông tin được đào tạo, tập huấn, diễn tập ứng cứu khắc phục sự cố.

100% cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, Bộ Tài chính đề ra nhóm các nhiệm vụ hoàn thiện hành lang pháp lý và đảm bảo nguồn lực quốc gia cho công tác an toàn an ninh mạng.

Theo đó, ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tham gia với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế tiền lương đặc thù cho lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Bộ Tài chính lên Kế hoạch triển khai Chiến lược An ninh mạng quốc gia" tại chuyên mục Tin Tức. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com