Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm bảo vệ trẻ trên internet

Các tiêu chuẩn cơ bản đối với sản phẩm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng gồm 5 nhóm yêu cầu: tài liệu, tính năng, tính tuân thủ và đặc thù Việt Nam, yếu tố an toàn thông tin của sản phẩm và hiệu năng xử lý.