Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, cách nào?

Từ thực tiễn thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, có thể thấy truyền thông vẫn là “chìa khóa” quan trọng trong việc chuyển biến, thay đổi tâm lý dẫn đến thay đổi hành vi thanh toán.