Một số khía cạnh pháp lý của toàn cầu hóa trong bối cảnh hiện nay

Toàn cầu hóa tác động toàn diện đến nhiều khía cạnh của đời sống kinh tế, chính trị và pháp lý của mỗi quốc gia trên thế giới nói riêng và của cả cộng động quốc tế. Trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều dòng chảy được hình thành song có hai dòng chảy cốt lõi là đảm bảo giá trị phổ quát của quyền con người và sâu sắc hóa, quốc gia hóa hoặc khu vực hóa các giá trị đặc thù của nó với cơ chế đảm bảo quản trị toàn cầu. Bài viết này đề cập đến các khía cạnh pháp lý liên quan đến toàn cầu hóa như quản trị toàn cầu, bảo vệ môi trường, quyền con người và tội phạm xuyên quốc gia.